با کاروان شعر و ادب
 
از مجالی که برایم باقی است
زنگ اول انشاء :
مدرسه چیست ؟
مثل بهار
دستهای مهربان
شماره حساب های مجمع جهت دریافت کمکهای مردمی
 
شماره حساب بانک ملی
شمار حساب بانک ملت
شماره حساب بانک سپه
شماره کارت بانک سپه
مقالات
 
چرا به خیران غبطه می خورم؟
 
چرا مدرسه سازی؟
بانوان و سازندگی
مشخصات مدرسه هوشمند
مدرسه سازی جهادی در راه خدا
هرکس هرچه برای مدرسه سازی هدیه کند خیر مدرسه ساز است
 
خیرین پشتوانه ای مطمئن در خدمت تعلیم و تربیت
دروازه پرداخت اينترنتي(لطفا انتخاب كنيد)
 
بانك كشاورزي
بانك تجارت


مدرسه سازی ،خیرات ماندگار است  خیر مدرسه ساز ، امیر حسین علینقیان : "حضور در مدرسه و جمع دانش آموزان، مشوقم برای ساخت مدرسه شد."

 مدرسه سازی ،خیرات ماندگار است
 خیر مدرسه ساز ، امیر حسین علینقیان : "حضور در مدرسه و جمع دانش آموزان، مشوقم برای ساخت مدرسه شد."

 هرچند ضــرورت دارد تا برای حل بســیاری از مشــکلات و گرفتاریها به صــورت مقطعی وارد عمل شــد و در کوتاه مدت برای مشکلات راه حل ارائه کرد؛ اما انجام فعالیتی که سبب شود تا بخشی از مشکلات به صورت دائمــی حــل و مرتفع شــود، درگیری همیشگی ذهنی ام بود. گمان میکنم با ساخت مدرسه ویــژه دانش آموزان ناشــنوا و کم شــنوا دریکی از نواحی کم برخوردار شهر اصفهان، توانستم تا حد زیادی به آرزویی که سالها در ذهن داشتم، برسم؛ انجام یک فعالیت خیرخواهانــه ماندگار برای کمک به سایر هموطنانم. ایــن بخشــی از صحبت های امیرحســین علینقیان خیر مدرسه ساز اصفهانی است که بانی ســاخت مدرسه ویژه دانش آموزان ناشنوا و کم شنوا در اصفهان است. ایــن خیــر نیک اندیــش میگویدکــه همه چیز از یک بازدید معمولی شــروع شد. هنگامی که خــودم را درجمع دانش آموزان مدرســه دیدم، بلافاصلــه متوجه شــدم این همان کار ماندگاری است که سالهاست، میخواستم انجام بدهم. ساخت مدرسه ای برای دانش آموزان استثنایی. علینقیــان میگویــد: بانی این ایده خــوب، یکی دیگر از خیرین مدرسه ساز اصفهانی است. به گفته علینقیان حاج محمداعتبــاری یکــی از خیرین مدرسه ساز اصفهان از ایشان برای بازدید از مدرسه احداثی خودشان دعوت میکنــد. در ایــن بازدید به همراه یکی از مدیران مدارس اســتثنایی به یکی از مدارس ویژه دانش آموزان ناشــنوا و کم شنوای اصفهان نیز سری می زنند.مدرسه ای قدیمی و فرسوده، فضای فیزیکی مدرسه و شرایط نامناســب فیزیکی انگیزه ای شــد تــا علینقیان تصمیم به ساخت مدرسه ویژه دانش آموزان کم شنوا و ناشنوا بگیرد. مدرسه ای که از فروردین ماه سال 97 کلنگ ساخت آن به زمین زده شد و طی چند ماه آینده قرار است به بهره برداری برسد. مدرســه خیر ســاز زنده یاد »نصــرالله علینقیــان« در زمینی بالغ بر هــزار مترمربع ساخته شده است. مدرسه که مطابق با نیــاز دانش آموزان کم شنوا و ناشــنوا طراحی و ساخته شــده اســت. مدرسه خیرســاز علینقیــان دارای ۶ کلاس درس ، اتــاق شنوایی ســنجی، اتاق بازی، کتابخانه، سالن اجتماعات و... است. علینقیان بابیــان اینکه این نخســتین تجربه ام در حوزه مدرسه سازی است، میگوید: تجربه فوق العاده خوبی است این که توانستم برای بخشی از جامعه که کمتر موردتوجه اند، کاری انجام دهم. این حس خیلی خوب و رضایت بخشی است. معتقدم دانش آموزان استثنایی جزو قشر غریب جامعه اند و آن طور که باید به آنها توجه نشده است. خوشحالم که توانستم برای بهتر شدن شــرایط تحصیل این گروه از دانش آموزان،حرکت کوچکی انجام دهم. این خیر مدرسه ســاز بابیان اینکه تجهیز مدرسه بر عهده آموزش وپــرورش اســت، می گوید: به طور حتم تا زمانی که هستم تلاش میکنم ، تــا مدرســه هر نیازی که داشته باشد، آن را تأمین کنم؛ چرا که کمک به تحصیل دانش آموزان به ویژه دانش آموزان استثنایی، آن حرکت ماندگاری است که همیشه در ذهنم داشتم. علینقیان بابیان اینکه هرچقدر هم که درباره حســن رضایت و آرامش قلبــی کارهای خیر این چنیــن صحبــت کنیم، نمی توانــد به انــدازه حضور چنددقیقه ای در جمع شــاد دانش آموزان تأثیرگذار باشد، وی میگوید: بــرای ایجاد انگیزه در دوســتانی که تــوان مالی برای مشــارکت در طرح های این چنینی دارنــد، قصد دارم آنها را بــرای مراســم افتتاح مدرسه دعوت کنم. دیــدن ذوق و شــوق دانش آموزان از قــرار گرفتن در محیطی مناســب و شاد، بزرگترین مشوقی است که میتواند دیگران را به مشارکت در مدرسه ســازی تشــویق و ترغیب کند12345678910...