با کاروان شعر و ادب
 
از مجالی که برایم باقی است
زنگ اول انشاء :
مدرسه چیست ؟
مثل بهار
دستهای مهربان
شماره حساب های مجمع جهت دریافت کمکهای مردمی
 
شماره حساب بانک ملی
شمار حساب بانک ملت
شماره حساب بانک سپه
شماره کارت بانک سپه
مقالات
 
چرا به خیران غبطه می خورم؟
 
چرا مدرسه سازی؟
بانوان و سازندگی
مشخصات مدرسه هوشمند
مدرسه سازی جهادی در راه خدا
هرکس هرچه برای مدرسه سازی هدیه کند خیر مدرسه ساز است
 
خیرین پشتوانه ای مطمئن در خدمت تعلیم و تربیت
دروازه پرداخت اينترنتي(لطفا انتخاب كنيد)
 
بانك كشاورزي
بانك تجارت
 
معرفی هیات مدیره
 
معرفی اعضاء هیات مدیره از دوره اول تا نهم :
دوره اول :
محمدحسین کاظمی رئیس هیئت مدیره ، اصغر تجدد نایب رئیس ، زهره میردامادیان منشی ، داوود شهریاری خزانه دار ، محمد سلامتیان عضو اصلی ، اصغر زاهدی عضو اصلی ، محمود جامه طحاف عضو اصلی ، مصطفی کاظمی بازرس
دوره دوم :
اصغر زاهدی رئیس هیئت مدیره ، محمد سلامتیان نایب رئیس ، محمود جامه طحاف خزانه دار ، ایران غفارزاده منشی ، عباس توکلی عضو اصلی ، اصغر تجدد عضو اصلی ، صدیقه آریا عضو اصلی ، مصطفی کاظمی بازرس .
دوره سوم : 
محمد سلامتیان رئیس هیئت مدیره ، اصغر شکرانی نایب رئیس ، ایران غفارزاده منشی ، محمود جامه طحاف خزانه دار ، غلامحسین رحمانی عضو اصلی ، صدیقه آریا عضو اصلی ، مصطفی کاظمی بازرس ، علی نجف بازرس.
دوره چهارم : 
محمد سلامتیان رئیس هیئت مدیره ، اصغر شکرانی نایب رئیس ، ایران غفارزاده منشی ، حسن طغیانی مدیرعامل ، اصغر تجدد خزانه دار ، علی موحدیان عضو اصلی ، وهاب سجادیه عضو اصلی ، پروین کلباسی عضو اصلی ، علی حق پناه بازرس ، اصغر کاردانپور بازرس
دوره پنجم : 
محمد سلامتیان رئیس هیأت مدیره ، دکتر محمد طالب زاده نایب رئیس ، حسن طغیانی مدیرعامل ، مهندس رضا محزونیه عضو اصلی ، محمود جامه طحاف عضو اصلی ، مصطفی رناسی عضو اصلی ، پروین کلباسی عضو اصلی ، اصغر کاردانپور بازرس ، علی حق پناه بازرس
دوره ششم : 
مهندس رضا محزونیه رئیس هیئت مدیره ، دکتر محمد طالب زاده نایب رئیس ، زهره میردامادیان منشی ، محمود جامه طحاف خزانه دار ، اصغر تجدد عضو اصلی ، محمد کتابچی عضو اصلی ، محمدعلی فانیان عضو اصلی ، اصغر کاردانپور بازرس ، علی حق پناه بازرس
دوره هفتم : 
زهره میردامادیان رئیس هیئت مدیره ، سید علی رضازاده نایب رئیس ، محمدعلی فانیان منشی ، غلامحسین رحمانی خزانه دار ، مصطفی رناسی عضو اصلی ، محمد صافی عضو اصلی ، پروین کلباسی عضو اصلی ، فریدالدین عبدیزدان مدیرعامل، اصغر کاردانپور بازرس ، عبدالحسین مجلسی بازرس علی البدل 
دوره هشتم :
زهره میردامادیان رئیس هیئت مدیره ،  محمد علی فانیان نایب رئیس ، پروین کلباسی منشی ، غلامحسین رحمانی خزانه دار ، مصطفی رناسی عضو اصلی ، محمد صافی عضو اصلی ، اصغر تجددعضو اصلی ، فریدالدین عبدیزدان مدیرعامل، اصغر کاردانپور بازرس ، عبدالحسین مجلسی بازرس علی البدل
دوره نهم :
زهره میردامادیان رئیس هیئت مدیره ،  محمد علی فانیان نایب رئیس ، پروین کلباسی منشی ، غلامحسین رحمانی خزانه دار ، سید علی رضازاده عضو اصلی ، محمد صافی عضو اصلی ، محمد حسین جزی عضو اصلی ، فریدالدین عبدیزدان مدیرعامل، اصغر کاردانپور بازرس