با کاروان شعر و ادب
 
از مجالی که برایم باقی است
زنگ اول انشاء :
مدرسه چیست ؟
مثل بهار
دستهای مهربان
شماره حساب های مجمع جهت دریافت کمکهای مردمی
 
شماره حساب بانک ملی
شمار حساب بانک ملت
شماره حساب بانک سپه
شماره کارت بانک سپه
مقالات
 
چرا به خیران غبطه می خورم؟
 
چرا مدرسه سازی؟
بانوان و سازندگی
مشخصات مدرسه هوشمند
مدرسه سازی جهادی در راه خدا
هرکس هرچه برای مدرسه سازی هدیه کند خیر مدرسه ساز است
 
خیرین پشتوانه ای مطمئن در خدمت تعلیم و تربیت
دروازه پرداخت اينترنتي(لطفا انتخاب كنيد)
 
بانك كشاورزي
بانك تجارت
 
اساسنامه
 
اساسنامه مجمع خيرين مدرسه ساز استان

مقدمه
اشتياق بيكران و اعتقادات والاي انسان هاي مومن به ايجاد امكانات و زمينه هاي آموزشي و تربيتي به منظور رشد و شكوفائي استعدادهاي جوانان بارقه اي گرديد تا افراد خيّر و خداجوي ، با عزمي راسخ و اراده اي مشترك مجمعي را براي احداث مراكز آموزشي بر اساس اساسنامه حاضر و بشرح ذيل تاسيس نمايند.
فصل اول - اهداف و كليات
اهداف
ماده ( 1 )
1- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامي الباقيات و الصالحات در جامعه و بهره گيري در جهت ساخت مدارس
2- نظارت برحسن انجام نظريات و اهداف شرعيه خيرين در طول حيات خيّر و بعداز آن
3- ايجاد زمينه هاي مناسب حمايتي ( اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي ) جهت تداوم امور خيرين در ساخت مدارس
4- برنامه ريزي و سازماندهي براي جذب كمكهاي مردمي و دولتي و غيره در جهت احداث مدارس مورد نياز آموزش و پرورش
5- نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي آموزشي و پرورشي مدارس خيّر ساز كه به صورت هيئت امنايي اداره مي شوند.
6- نظارت به منظور حسن احداث پروژه هاي خيّرساز با همكاري اداره كل نوسازي استان
  نام
ماده (2 )
نام اين موسسه مجمع خيرين مدرسه ساز استان است كه به لحاظ رعايت اختصار در اين اساسنامه به آن مجمع گفته مي شود.
نوع فعاليت 
ماده ( 3 )
كليه فعاليتهاي اين مجمع غير سياسي و غير انتفاعي مي باشد و مجمع ضمن رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران بر طبق اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.
محل
ماده ( 4 )
مركز اصلي اين مجمع در شهر ......................... به آدرس ....................................................................است و 
مجمع مي تواند در صورت ضرورت در شهرستان ها و مناطق تابعه استان كه تعداد دانش آموزان آن كمتر از 50 هزار نباشد نسبت به تشكيل مجمع خيرين شعب خود اقدام نمايد. در غير اين صورت ميتواند نمايندگي داشته باشد ( اين شعبات ضمن حفظ استقلال مالي تابع سياست گذاري كلي مجمع استان مي باشد. )
تبصره 
مجمع با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال خوددر همه زمينه ها بويژه امور مالي ( دارايي ها و هزينه ها ) در ساير امور با خط مشي و سياست گذاري كلي جامعه خيرين مدرسه ساز ايران كه در تهران تشكيل شده و نمايندگان منتخب مجامع استان ها در هيئت امناي آن عضويت دارند ، پيروي خواهد نمود.
ماده ( 5 )
مجمع ، تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي هيئت امنا و هيئت مديره آن التزام خود را به رعايت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارند و اعضاي آن حق فعاليت سياسي و يا وابستگي و ارتباط با احذاب و گروههاي سياسي به نام مجمع را نخواهند داشت .
ماده ( 6 )
مجمع از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود تشكيل مي شود .
ماده ( 7 )
دارايي اوليه مجمع اعم از منقول و غير منقول مبلغ يك ميليون ريال مي باشد كه تماماً توسط مجمع مؤسس پرداخت گرديده است.
ماده ( 8 )
اعضا هيئت امنا مجمع استان كه رئيس سازمان آموزش و پرورش و مديركل نوسازي مدارس از اعضا ثابت آن هستند به يكي از دو روش ذيل انتخاب مي شوند:
الف : اداره كل نوسازي مدارس استان با همكاري اداره كل آموزش و پرورش استان از خيرين شهرستانها و مناطق تابعه استان دعوت مي نمايد تا با حضور نمايندگان ادارات كل مذكور از بين خيرين حاضر در جلسه از هر منطقه يك نفر نماينده خيرين و از شهرستانها حداكثر تا 4 نفر از خيرين انتخاب و جهت عضويت در هيئت امنا مجمع استان معرفي نمايند.
ب : اداره كل نوسازي مدارس با همكاري سازمان آموزش و پرورش از خيرين و علاقه مندان به مدرسه سازي در شهرستان و منطقه دعوت مي نمايد تا در مركز استان حضور يافته و نسبت به انتخاب نماينده خيّر هر شهرستان و يا منطقه و معرفي در جهت عضويت در هيئت امنا مجمع استان اقدام نمايند.
فصل دوم – اركان
ماده ( 9 ) 
اركان تشكيل دهنده مجمع عبارتند از : 
الف ) مجمع عمومي ب ) هيئت امنا ج ) هيئت مديره د ) بازرسان
الف - مجمع عمومي
ماده ( 10 )
هر سال دو بار ( در خرداد ماه و دي ماه ) ، مجمع عمومي عادي متشكل از اعضا هيئت امنا و دارندگان كارت عضويت بر طبق آيين نامه داخلي توسط هيئت مديره تشكيل مي گردد.
براي رسميت جلسه آن حضور نصف بعلاوه يك اعضاء هيئت امنا ضروري است ولي در صورتيكه در دعوت نخست اكثريت مذكور حاصل نگردد از جلسه دوم به بعد كه به فاصله حداقل 30 روز تشكيل مي يابد، جلسه با ذكر عدم رسميت جلسه اول با حضور حداقل 10 نفر از اعضاي هيئت امنا رسميت خواهد يافت.
ب - هيئت امنا
ماده ( 11 )
هيئت امنا به عنوان عالي ترين مرجع تصميم گيري ، براي دور اول متشكل از حداقل 40 نفر از اعضا داوطلب منتخب در مجمع عمومي مؤسسين مي باشد كه در راستاي تحقق اهداف اوليه مؤسسين تشكيل يافته است . اين هيئت اجلاس هاي خود را در چهار چوب مجمع عمومي عادي و فوق العاده و بر طبق آيين نامه داخلي برگزار مي كند.
تبصره – 1
اعضاي هيئت امنا بطور افتخاري فعاليت مي نمايند و هر عضو داراي يك راي مساوي مي باشد.
تبصره – 2
از رئيس سازمان و مديركل آموزش و پرورش و نوسازي 2 نفر در هيئت امناء مشاركت مي نمايند و هر يك داراي يك رأي مي باشند.
تبصره – 3 
اعضاي هيئت امناء ثابت بوده و اعضاي منتخب در مجمع عمومي عادي بر طبق اين آئين نامه انتخاب مي شوند
تبصره - 4
اعضاي هيئت امنا مي توانند بدون حق راي و نظر پس از هماهنگي با رئيس هيئت رئيسه هيئت امناءدر جلسات هيئت مديره شركت كنند.
تبصره -5 
هر يك از اعضا هيئت امناء حداقل بايستي يك مدرسه مستقل با مشاركتي به ميزان حداقل 30 درصد ساخته باشد.
تبصره - 6
چنانچه هر يك از اعضا هيئت امنا ءدر دو جلسه متوالي با عذر غير موجه به تشخيص هيئت رئيسه هيئت امنا حضور پيدا ننمايند ، به منزله استعفا تلقي و عضو جديد به رعايت اساسنامه به جاي وي انتخاب خواهد شد.
ماده ( 12 )
تصميم گيري در مجمع عمومي عادي ، با راي موافق اكثريت نصف به علاوه يك اعضا ءحاضر در جلسه صورت مي گيرد.
ماده ( 13 )
وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح ذيل مي باشند : 
1-انتخاب اعضاي جديد براي هيئت امناءبه ويژه در موقع فوت ، استعفا و يا حدوث شرايط منجر به سلب عضويت
2-انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرسان اصلي و علي البدل
3-انتخاب نماينده مجمع در جامعه خيرين مدرسه ساز كشور
4-استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرسان
5-بررسي ، اصلاح و تصويب پيشنهادات و برنامه هاي هيئت مديره و آيين نامه داخلي مجمع بايد توسط هيئت مديره تهيه و پس از تصويب هيئت رئيسه هيئت امناء به منزله تصويب هيئت امناء تلقي و لازم الاجرا خواهد بود.
6-بررسي چگونگي تبديل به احسن اموال پيشنهادي از جانب هيئت مديره و صدور دستورالعمل با رعايت ماده ( 22 )
7-تصويب ترازنامه و برنامه هاي مالي سالانه
8-بررسي و تصويب طرح هاي عمده هيئت مديره و انعقاد قراردادهاي مالي بيش از 200 ميليون ريال و پيمانكاري بيش از 2 هزار متر مربع زير بنا
9-ايجاد شعب يا نمايندگي در شهرستان ها
10- تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور نشر آگهي ، دعوت براي برگزاري مجامع و تبليغات
11-دعوت براي مجامع عمومي پانزده روز قبل از تشكيل جلسه اعلام خواهد شد.
ماده ( 14 )
مجمع عمومي فوق العاده هيئت امنا ءتحت شرايط زير تشكيل خواهد شد .
1- با درخواست هيئت مديره
2- با درخواست يك سوم اعضا هيئت امنا
3-بازرسان يا بازرس با 2 عضو هيئت امنا
تبصره – 1
دعوت براي اجلاس فوق العاده به صورت كتبي و حداقل دو هفته قبل از تشكيل به وسيله هيئت مديره به اطلاع اعضا ءهيئت خواهد رسيد و در صورت امتناع هيئت مديره ، دعوت با هماهنگي هيئت رئيسه هيئت امنا ءصورت خواهد گرفت.
تبصره -2
جلسه فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومي را خواهد داشت .
تبصره -3
تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با دو سوم آرا ء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواد بود.
ماده ( 15 )
اختيارات مجمع عمومي فوق العاده هيئت امناء عبارتند از :
1-تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه پس از تاييد جامعه خيرين مدرسه ساز كشور
2-اتخاذ تصميم در خصوص بند ( 8 ) ماده ( 13 ) در صورت فوريت 
3- بررسي و تصويب انحلال مجمع به شرح ماده ( 22 )
4-عزل هيئت مديره مجمع ، بازرسان و نماينده مجمع در جامعه خيرين مدرسه ساز ايران و اتخاذ تصميم مقتضي
تبصره 
انتخاب اولين هيئت مديره و اولين هيئت بازرسان و اولين نماينده مجمع در جامعه خيرين مدرسه ساز كشور و اعلام پايان كار هيئت مؤسسين در اولين مجمع عمومي فوق العاده هيئت امناء صورت مي گيرد.
ماده ( 16 )
مجامع عمومي مجمع توسط هيئت رئيسه اي مركب از 4 نفر ( رئيس ، نايب رئيس ، منشي و ناظر ) كه توسط اعضاء انتخاب مي شوند و نبايد از اعضاي هيئت مديره و بازرسان باشند اداره مي شود . مدت دوره هيئت رئيسه 2 سال مي باشد و انتخاب مجدد اعضاء آن بلا مانع مي باشد .
2- هيئت مديره
ماده ( 17 ) 
هيئت مديره مجمع داراي 9 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل مي باشد كه از بين اعضاء هيئت امناء انتخاب مي شوند. اعضاي اين هيئت بايستي جزء افرادي باشند كه حداقل يك مدرسه كامل احداث كرده باشند ( بر اساس ضوابط اعلام شده توسط جامعه خيرين مدرسه ساز ) و رئيس سازمان آموزش و پرورش استان و مديركل نوسازي مدارس استان در هيئت مديره عضويت خواهند داشت .
تبصره – 1
شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يك از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
تبصره – 2
در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاء هيئت مديره ، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيئت به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .
تبصره – 3
جلسات رسمي هيئت مديره با حداقل 5 عضو تشكيل و تصميمات متخذه با اكثريت حداقل 5 راي موافق معتبر خواهد بود .

ماده ( 18 )
عضو هيئت مديره حداكثر تا يك هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود .
ماده ( 19 )
هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه يك بار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت كتبي و يا تلفني رئيس يا نائب رئيس تشكيل جلسه خواهد داد . فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن براي تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود .
ماده ( 20 )
اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعدي بلا مانع است .
ماده ( 21 )
هيئت مديره موظف است حداقل دو ماه قبل از پايان تصدي خود از هيئت امناء به منظور انتخابات هيئت مديره جديد دعوت نمايد و وظايف خود را در صورت درخواست هيئت امناء تا تشكيل هيئت مديره جديد و تحويل و تحول ادامه دهد .
ماده ( 22 )
هيئت مديره نماينده قانوني مجمع هيئت امناء بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل مي باشند
اداره امور مجمع ، حفظ و حراست اموال منقول و غيرمنقول و اسناد مجمع ، اجراي مصوبات مجامع افتتاح حساب در بانك ها ، صندوق هاي قرض الحسنه ، رسيدگي به حساب هاي مجمع ، پرداخت و وصول مطالبات ، انجام تشريفات قانوني ، مجمع در مراجع و محاكم با حق تعيين حكم و وكيل با حق نوكول و عزل آنها ، حل و فصل دعاوي از طريق سازش با رعايت مصلحت مجمع و در حدود اختيارات ، تفويض اختيارات در موارد مقتضي و رعايت مصلحت مجمع به هر شخص به ويژه در موقع انتصاب مديرعامل ، تحويل ابنيه و تاسيسات احداثي به آموزش و پرورش بر اساس انعقاد قرارداد پس از اخذ التزام از اداره آموزش و پرورش به رعايت كامل و هميشگي شرايط قانوني خيرين مذكور در قراردادفي ما بين خير و مجمع ، ايجاد كميته هاي تخصصي و تعين حدود وظايف و اختيارات و نظارت بر عملكرد آنها ( رياست هر يك از كميته ها به عهده يكي از اعضاء اصلي يا علي البدل هيئت مديره و اعضاء كميته ها ترجيحاً از بين دارندگان كارت عضويت و ساير خيرين مدرسه ساز خواهد بود . ) و بطور كلي هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را كه از طرف هيئت امناء و مجمع عمومي تفويض شده به عهده دارد.
تبصره – 1
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء خزانه دار و مديركل نوسازي مدارس يارئيس سازمان آموزش و پرورش استان و رئيس هيئت مديره ( در غياب نائب رئيس ) يا مدير عامل ( در صورت تفويض اختيار ) و با مهر مالي مجمع و اسناد و مكاتبات غيرمالي با امضائ رئيس يا مدير عامل ( در صورت تفويض اختيار ) و در غياب آنها نائب رئيس با مهر غير مالي مجمع خواهد بود . هيئت مديره نبايد بيشتر از موجودي نقدي مجمع ،اسناد تعهد آور امضاء نمايد .
تبصره – 2
هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج از هيئت ، يك نفر را به سمت مدير عاملي انتخاب و حدود اختيارات او را تعيين نمايد . مدير عامل منتخب در حدود اختياراتي كه از طرف هيئت مديره به وي تفويض مي شود نماينده هيئت مديره محسوب مي گردد و دوره مديزيت او بيشتر از مدت دوره هيئت مديره نخواهد بود.
تبصره – 3
اعضاي هيئت مديره و مدير عامل در صورت تخلف از حدود اختيارات و مفاد قراردادمنعقده با خير بر حسب مورد داراي مسئوليت مدني و جزائي مشترك و يا منفرد مي باشند و در صورت تحقق تخلف از مفاد قرارداد فرد خير و يا ورثه او حق طرح دعوي در مراجع قانوني را خواهند داشت .
تبصره -4
هيئت مديره بايستي گزارش و ترازنامه مربوطه را حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي براي مطالعه و ارزيابي بازرسان و هيئت امناء تهيه و در اختيار آنها بگذارد .
 د – بازرسان
ماده ( 23 )
هيئت امناء دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي البدل براي مدت يك سال انتخاب خواهد نمود . انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است
ماده ( 24 ) 
وظايف بازرسان به شرح ذيل است : 
1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي عادي
2- مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد هيئت مديره براي اطلاع مجمع عمومي عادي هيئت امناء
3- گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي عادي .

تبصره – 1
بازرسان مي توانند بدون داشتن حق راي در جلسات هيئت مديره شركت كنند .
تبصره – 2
بازرسان بايستي گزارشات خود را حداقل 15روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي براي مطالعه اعضاء هيئت امناء ارائه كنند .
ماده ( 25 )
كليه اسناد و مدارك اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بوسيله هيئت مديره بايد جهت بررسي در دسترس بازرسان قرار گيرد .
تبصره 
بازرسان مي توانند با اعلام قبلي به هيئت مديره ، براي اجراي وظائف خود كارشناس همراه داشته باشند .
فصل سوم – امور مالي و موارد متفرقه
ماده ( 26 )
منابع مالي مجمع از طريق جلب مشاركت ها و كمك هاي مردمي و جمع آوري هدايا ، اعانات ، وصايا ، وقف ، كمك هاي دولتي و غيره تامين مي گردد .
تبصره 
هزينه هاي جاري مجمع از قبيل حقوق ، اجاره ، تبليغات ، مخارج اداري و غيره از محل كمك هاي اختصاصي خيرين ، كمك هاي دولتي و غير دولتي و ساير منابع تامين مي گردد .
ماده ( 27 )
هيئت مديره موظف است دريافتي ها و هزينه هاي مجمع را در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن را در پايان هر سال مالي به هيئت امناء جامعه خيرين مدرسه ساز كشور و مراكز قانوني ذيربط ارائه نمايد 
تبصره – 1
كليه وجوه مازاد بر هزينه هاي مجمع در حساب مخصوص به نام مجمع نزد يكي از بانك هاي رسمي كشور نگهداري خواهد شد و در صورتيكه سقف موجودي در بانك از ميزان هزينه هاي تقريبي دو سال مجمع فراتر رود طبق تصميمات مجمع عمومي عادي در امر مدرسه سازي مصرف خواهد شد .

تبصره – 2
سال مالي مجمع مطابق با سال شمسي بوده و همواره در پايان اسفند ماه هر سال ختم مي شود .
ماده ( 28 ) 
كليه مدارك ، پرونده ها ، نوشته ها و هدايا در دفتر مركزي مجمع نگهداري مي شود مگر اسناد خاص و اموال قيمتي كه براي حفظ امنيت و تامين مصلحت مجمع ، پس از تصميم هيئت مديره و تنظيم صورت مجلس و ثبت در دفتر مخصوص و ارسال يك نسخه از آن و رسيد مربوطه از صندوق به هيئت رئيسه امناء نزد صندوق هاي صلاحيت دار دولتي ( ترجيحاً بانك ملي ) توديع گردد.
تبصره 
مصوبات و صورتجلسات هيئت مديره تهيه و بعد از تصويب در مجمع عمومي قابل اجرا خواهد بود .
ماده ( 29 )
آئين نامه داخلي مجمع توسط هيئت مديره تهيه و بعد از تصويب در مجمع عمومي قابل اجرا خواهد بود .
ماده ( 30 )
هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه بايستي طبق قوانين جاري و مطابق اين اساسنامه و آئين نامه داخلي صورت گرفته و ثبت رسمي شود و يك نسخه از آن هم به آخرين آدرس يكايك اعضاء هيئت امناء ارسال گردد.
ماده ( 31 )
تغيير در محل اقامتگاه قانوني هيئت مديره بايستي پس از تصويب هيئت امناء به ثبت برسد و مادام كه به ثبت نرسيده و آگهي نشده است استناد به آن معتبر نخواهد بود . ( تشكيل جلسات هيئت مديره در محل هاي مختلف )
ماده ( 32 )
مجمع دارا ي دو مهر ( مالي و غير مالي ) با آرم مخصوص جامعه خيرين مدرسه ساز كشور مي باشد و هيئت مديره مسئول حفظ و حراست آنها مي باشد .
ماده ( 33 )
براي انحلال مجمع ، هيئت امناء به صورت فوق العاده تشكيل جلسه داده و پس از تصميم به انحلال به اتفاق آراء كليه اعضاء در جلسه اول و يا تصميم با سه چهارم كليه اعضاء در جلسات بعد ، هيئت تسويه اي را با اختيارات مشخص براي انجام تشريفات و يا امور مرتبط ، بويژه اداي ديون و يا وصول مطالبات انتخاب خواهد نمود . هيئت تسويه موظف است با توجه به قرارداد في مابين خير و مجمع و پس از دعوت كتبي از خيرين ذينفع با رعايت تشريفات قانوني كليه اموال منقول ، غير منقول و حقوق مجمع را با تنظيم صورت مجلس و يا اسناد معتبر طبق نظرات خيرين منتقل نمايد و يك نسخه از آن را به جامعه خيرين مدرسه ساز ( ايران ) و هر يك از اعضاء هيئت امناء ارسال نمايد .
ماده ( 34 )
انتشار هر گونه نشريه اي پس از كسب مجوز هاي مربوطه مطابق قانون مطبوعات صورت خواهد گرفت و مطالب نشريات با توجه به خط مشي هاي كلي مجمع و اهداف خيرين پس از تاييد رئيس هيئت مديره قابل انتشار خواهد بود و يك نسخه از آن به جامعه خيرين مدرسه ساز ( ايران ) فرستاده خواهد شد .
ماده ( 35 )
اين اساسنامه كه در سه فصل و 35 ماده و 25 تبصره تنظيم گرديده است در اجلاس مورخ ........................... عمومي به تصويب رسيد .